1399/4/2 - اخبار عمومی

راهنمای برگزاری آزمون

اساتید گرانقدر می توانند جهت برگزاری آزمون در سامانه آموزش مجازی از فایل راهنمای پیوست استفاده نمایند.