1399/2/27 - اخبار عمومی

بروزرسانی سیستم کلاس مجازی

با توجه به بروزرسانی سیستم کلاس مجازی، نسخه جدید نرم افزار adobe connect را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

 
با توجه به بروزرسانی سیستم کلاس مجازی، لازم است کاربران محترم قبل از ورود به کلاس مجازی  نسخه جدید نرم افزار adobe connect را بر روی سیستم خود نصب نمایید.