شیوه نامه تدوین دروس مجازی
1395/11/4 - اخبار عمومی

شیوه نامه تدوین دروس مجازی

شیوه نامه تدوین دروس مجازی در 16 ماده و دو تبصره تهیه گردیده و مبنای تولید محتوا دروس مجازی می باشد.