ارائه مجازی درس روش تحقیق در مدیریت
1395/11/3 - اخبار عمومی

ارائه مجازی درس روش تحقیق در مدیریت

برای اولین بار در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ارائه مجازی تکدرس در ترم جاری بهمن ماه95 برگزار خواهد شد. ارائه درس روش تحقیق در مدیریت (به شیوه مجازی) در بستر شبکه دانشگاه