برگزاری کارگاه عملی آموزش مجازی
1395/11/3 - اخبار عمومی

برگزاری کارگاه عملی آموزش مجازی

کارگاه عملی آموزش مجازی ویژه اعضاء هیت علمی و کادر آموزشی دانشکده ها برگزار میگردد. خواهشمند است از طریق دفتر هیت علمی ثبت نام بفرمایید.

 

کارگاه عملی آموزش مجازی ویژه اعضاء هیت علمی و کادر آموزشی دانشکده ها برگزار میگردد. خواهشمند است از طریق دفتر هیت علمی ثبت نام بفرمایید.

کارگاه عملی آموزش مجازی ویژه اعضاء هیت علمی و کادر آموزشی دانشکده ها برگزار میگردد. خواهشمند است از طریق دفتر هیت علمی ثبت نام بفرمایید.