ارائه تکدرس مجازی
1395/11/3 - اخبار عمومی

ارائه تکدرس مجازی

با ایجاد زیرساختهای آموزش مجازی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی در بستر شبکه دانشگاه برگزاری دوره تکدرس مجازی و همچنین برگزاری دوره ترکیبی برای دوره های حضوری( کلاس مجازی آنلاین) امکان پذیر می باشد.

 

با ایجاد زیرساختهای آموزش مجازی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی در بستر شبکه دانشگاه برگزاری دوره تکدرس مجازی و همچنین برگزاری دوره ترکیبی برای دوره های حضوری( کلاس مجازی آنلاین) امکان پذیر می باشد.

با ایجاد زیرساختهای آموزش مجازی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی در بستر شبکه دانشگاه برگزاری دوره تکدرس مجازی و همچنین برگزاری دوره ترکیبی برای دوره های حضوری( کلاس مجازی آنلاین) امکان پذیر می باشد.

با ایجاد زیرساختهای آموزش مجازی و راه اندازی سامانه آموزش مجازی در بستر شبکه دانشگاه برگزاری دوره تکدرس مجازی و همچنین برگزاری دوره ترکیبی برای دوره های حضوری( کلاس مجازی آنلاین) امکان پذیر می باشد.